Вимоги до публікацій

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

 

Фахова перереєстрація: додаток № 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1328.

          Редакція приймає і розглядає неопубліковані раніше матеріали – наукові статті, методичні розробки, рецензії, які відповідають фаху збірника наукових праць.

          Редколегія збірника здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування рукописів, поданих до публікації. У разі негативної рецензії стаття може бути повернена автору для доопрацювання або відхилена з таких причин: відсутність актуальності, низький науково-методичний рівень, недотримання вимог щодо оформленні статті або укладання анотацій.

          Редакція перевіряє статтю на плагіат, результати перевірки повідомляє автору.

 “Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія, економіка, філософія” контролює відповідність публікацій вимогам європейської наукової спільноти. Редакційна колегія ретельно стежить за належним фаховим рівнем друкованих матеріалів і дотриманням публікаційної етики. Усі статті проходять подвійне “сліпе” рецензування фахівцями, які мають публікації, проіндексовані в наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science. Рецензенти оцінюють відповідність статей вимогам до публікацій згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018 р.

Якщо стаття має позитивний відгук рецензента, відповідає вимогам МОН України, міжнародних наукометричних і реферативних баз, редакційній політиці вісника, автор отримує від редакції лист про підготовку до опублікування статті, а також її розміщення та поширення в мережі Інтернет. У рамках редакційної політики вісника редколегія дотримується міжнародних видавничих стандартів COPE Code of Conduct, затверджених Комітетом з публікаційної етики (COPE).

Також редколегія обов’язково перевіряє подані до друку статті на відсутність плагіату в онлайн-сервісі Unicheck.

Загальна характеристика наукової статті

          Наукова стаття має бути присвячена актуальній темі та містити виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, виявляти наукові пріоритети автора.

           Наукова стаття подається до друку в завершеному вигляді відповідно до чинних вимог МОН України (Див. Бюлетені ВАК України, № 1, 2003; № 2, 2008).  

          Стаття повинна містити такі обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розв’язання;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується подана стаття;
 • формулювання мети статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів;
 • висновки і перспективи подальших досліджень проблеми; 
 • список використаних джерел і літератури.

Структура статті

 1. УДК (універсальна десяткова класифікація).
 2. Назва статті.
 3. Прізвище та ініціали автора (співавторів).
 4. Електронна адреса автора (співавторів).
 5. Місце роботи або навчання автора (співавторів).
 6. Дата надходження.

          Назва статті, анотації і ключові слова українською мовою (обсяг 800–900 знаків та 5–6 ключових слів після кожної анотації); назва статті, анотація і ключові слова англійською мовою (1800 знаків). Анотація англійською мовою є стислим викладом змісту статті, її реферуванням, вона має бути укладена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз. Якщо стаття написана іноземною мовою, обсяг анотації українською мовою разом з ключовими словами має становити не менше 1800 знаків.

          Відомості про автора англійською мовою: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, звання, місце роботи, електронна адреса.

          Текст статті (без джерел та літератури) повинен становити не менше 8 сторінок формату А4 (усі поля – 1,5 см, абзацний виступ – 1,25 см, основний шрифт – 12 кегль, шрифт – Times New Roman, інтервал – 1,5). У статті не використовувати стилі тексту і не нумерувати сторінки. Цитати брати у лапки («»), розмежовувати знаки дефіса (-) і тире (–). Ініціали при прізвищах (напр., П.П. Скоропадський), назви населених пунктів (напр., м. Київ), місяць та рік у датах (напр., 29 квітня, 1918 р.) друкувати через нерозривний пробіл.

          Список джерел та літератури має складатись з двох блоків:

– Джерела та література: для оформлення списку джерел використовують APA стиль. Інформація щодо міжнародного стандарту APA є на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/node/929.

– References: транслітерований латиницею перелік літератури, за винятком англомовних праць, які наводити мовою оригіналу. Для транслітерації латиницею українськомовних текстів можна скористатися програмою за адресою: http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Правила подання рукописів

          Редакція приймає від авторів такі матеріали:

– два роздруковані примірники тексту;

– електронний варіант статті;

– довідка про автора (співавторів) двома мовами (українською та англійською) на окремому аркуші та в електронній формі: прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь; учене звання; назва навчального закладу чи наукової установи, де працює автор (співавтори), посада; поштова адреса з індексом для надсилання примірника збірника; електронна адреса; контактний номер телефону.

           Відповідальність за достовірність фактів, цитат, імен та інших даних несуть автори публікацій. Поштова адреса редакції: вул. Велика Васильківська, 73, ауд. 128 м. Київ, 03150, Україна

          Електронна версія статті та довідки про автора (співавторів) надсилаються за адресою: maks300011@ukr.net