Політика рецензування

Процедура рецензування та дотримання редакційної етики

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Усі статті, що надходять до редакції, проходять рецензування, яке спрямоване на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та передбачає всебічний аналіз переваг і недоліків матеріалів статті. До друку після двостороннього сліпого рецензування приймаються неопубліковані раніше матеріали з актуальних проблем історії.

Враховується ступінь відповідності статті, що надійшла до редакції, вимогам до підготовки рукописів до видання в журналі "Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія. Економіка. Філософія".

Редакційна колегія призначає рецензентами незалежних експертів з відповідних напрямів. Процедура рецензування здебільшого анонімна для рецензента та для автора.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність і наукову значущість. Окрім того, визначається відповідність статті принципам етики в наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їхнього порушення.

Статті членів редакційної колегії проходять стандартну процедуру зовнішнього незалежного рецензування, організованого головним редактором. Члени редакційної колегії не беруть участі в розгляді власних рукописів.

Редколегія обов’язково перевіряє подані до друку статті на відсутність плагіату в онлайн-сервісі Unicheck.

Рецензування відбувається відповідно до принципу конфіденційності, що полягає в нерозголошенні інформації, яка стосується всіх етапів рецензування, зауважень та рішення щодо опублікування статті. Винятком є необхідність спеціальної консультації іншого фахівця відповідної галузі, на що потрібен дозвіл редколегії. Авторові наукової праці надається змога ознайомитися з текстом рецензії, зокрема, якщо він не згоден з висновками експерта.

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Метою інституту рецензування наукового журналу "Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія. Економіка. Філософія" є підтримка найвищих етичних стандартів наукових досліджень.

  1. Рецензент має відмовитися від рецензування, якщо його кваліфікація та напрям підготовки не відповідають напряму статті.
  2. Метою рецензента є об’єктивне оцінювання якості поданої статті й визначення ступеня її відповідності науковим та етичним стандартам.
  3. Для забезпечення права кожного автора на інтелектуальну власність рецензентові забороняється будь-яке використання отриманих аргументів і висновків автора без дозволу останнього.
  4. У разі наявності конфлікту інтересів або професійних чи особистісних зв’язків рецензента з автором, які можуть вплинути на судження рецензента, він має повернути статтю, вказавши на конфлікт інтересів.
  5. Звинувачення в плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень. Будь-яке твердження про наявність плагіату або необ’єктивного цитування має супроводжуватися відповідними посиланнями.
  6. У разі наявності в рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою колективного розгляду авторської статті.
  7. Підтримка періодичності видання наукового журналу "Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія. Економіка. Філософія"вимагає від рецензента своєчасного рецензування та поваги до особистості автора статті.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

Автор подає до редакції статтю, яка відповідає вимогам до публікацій у журналі " Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія. Економіка. Філософія ". Рукописи, які не відповідають цим вимогам, не розглядаються.

Редакційна колегія призначає рецензента (за необхідності – два рецензенти) за профілем дослідження. Рецензентом може бути спеціально запрошений фахівець із відповідної галузі знань.

У разі відсутності конфлікту інтересів та відповідності кваліфікації рецензента напряму дослідження автора рецензент робить висновок про науковий рівень статті та надає рекомендацію до друку статті, заповнивши спеціально розроблений формуляр (зразок форми рецензії додається).

Термін розгляду статті – до 90 днів.

У разі наявності будь-якого конфлікту інтересів редакційна колегія призначає іншого експерта.

Після остаточного аналізу статті рецензент надає відповідні рекомендації (публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити статтю), про що відповідальний редактор повідомляє авторові електронною поштою.

У разі виявлення зауважень стаття направляється авторові на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензентові для підготовки висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до друку вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента, після чого редакційна колегія приймає рішення про доцільність і можливість опублікування статті. На підставі рішення редакційної колегії журналу Вчена рада КНЛУ ухвалює рішення про рекомендацію чергового випуску " Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія. Економіка. Філософія " до друку.

У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії та направляється на додаткове рецензування іншим фахівцем. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю в разі неспроможності або небажання автора врахувати зауваження рецензентів. На вимогу автора редакційна колегія може надати статтю іншому рецензентові з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймає головний редактор (або за його дорученням – член редакційної колегії), а за необхідності – засідання редакційної колегії в цілому. Після рішення про прийняття статті до друку відповідальний редактор повідомляє про це автора та вказує на очікуваний термін публікації.

Прийнята до публікації стаття надається технічному редакторові. Незначні, здебільшого  технічні, правки, які не порушують зміст статті, вносяться технічним редактором без погодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються авторові для схвалення.

Відповідальність за порушення авторських прав, достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій покладається на автора статті.

У випадку незгоди автора з редакторським рішенням у журналі декларується процес подання апеляції до редакції.

Процедура апеляції

  1. Якщо автор не погоджується з певними зауваженнями рецензента, він має право надіслати до редакції апеляцію у форматі «зауваження рецензента – коментар автора». Такий документ надсилається рецензентові та спільно з редакцією ухвалюється відповідне рішення щодо рукопису.
  2. У випадку, коли рецензенти обирають протилежні резолюції щодо представленого рукопису (прийняти / відхилити), редакція сконтактовується з ними та спільно розглядає всі зауваження для вироблення позиції щодо подальшої публікації поданого матеріалу.
  3. Якщо рішення прийняти не вдається, редакція призначає незалежного експерта.