Авторам

Редакція приймає і розглядає не опубліковані раніше матеріали, написані українською, російською, польською мовами, надруковані у двох примірниках, за підписом автора: наукові статті, методичні розробки, огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці журналу.

Електронна версія статті додається обов’язково.

Статті необхідно надсилати у форматі Word та у форматі PDF на адресу historytourism@knlu.kiev.ua

Вимоги до публікацій
До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали: наукові статті, огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці «Вісника».
Наукова стаття має містити виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлювати конкретне окреме питання з теми дисертації чи наукового дослідження, визначати науковий пріоритет автора.
Наукова стаття подається до друку в завершеному вигляді відповідно до вимог ВАК України (див. Бюлетені ВАК України №1, 2003 р.; №2, 2008 р.; №9–10, 2011 р.).

Перелік обов’язкових елементів статті:
Постановка проблеми у загальному вигляді та визначення її зв’язку з важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз новітніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор.
Визначення невирішених раніше питань загальної проблеми, яким присвячується означена стаття.
Формулювання цілей статті (постановка завдань).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.
Висновки з викладеного у статті дослідження, визначення перспектив подальших розвідок у цьому напрямі.

Мова публікації: українська, російська, польська.

Структура статті: індекс УДК, назва статті, прізвище та ініціали автора українською, російською та англійською мовами, назва закладу, в якому працює (навчається) автор, три анотації (обсягом орієнтовно 500 знаків) з ключовими словами українською, російською та англійською мовами, основний текст статті, література.