Місцеві громади і туризм в період відновлення після пандемії COVID-19

Автор(и)

  • В. А. Зінченко Київський національний лінгвістичний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-6987-5532
  • І. В. Рашковська НДЦ “Інститут соціально- правових та політичних досліджень імені О. Яременка” ННІ права та політології Українського державного університету імені М. Драгоманова, Україна https://orcid.org/0000-0002-2910-1716

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.29.2024.301705

Ключові слова:

місцеві громади, туризм, управління, координація, євроінтеграція, війна, відновлення, коронавірус

Анотація

Метою статті є дослідження впливу місцевих громад на розвиток туризму в Україні в період відновлення після епідемії COVID-19, враховуючи територіальну специфіку та європейський досвід. Методологічною базою у даному досліджені є статистичний, порівняльний, графічний, системний прийоми аналізу, економічне моделювання за статистичними даними останніх років, аналіз та синтез оптимальних теоретичних даних, індукція та дедукція зібраної інформації.
Наукова новизна. Визначено, що всесвітня пандемія коронавірусу COVID-19 суттєво вплинула на переосмислення діяльності органів місцевої влади і зокрема щодо їх впливу на туризм. Знакова особливість дослідження, що в його основі характеризується діяльність Новосанжарської селищної територіальної громади, яка в 2020 році здійснила прийом громадян, прибувших з Китаю, із фактичного епіцентру коронавірусу. Результати дослідження. Підкреслюється, що реформування органів влади місцевих громад, що здійснюється в Україні від моменту її євроінтеграційного шляху, надає можливість розширення їх повноважень, і реалізації в значно ширшому колі питань, в числі яких далеко не останнє місце посідає туризм. Саме він, як унікальний феномен кінця ХХ – початку ХХІ століття, актуалізує потреби суспільства в його моральноетичних запитах, з однієї сторони, а з іншої – надає нові можливості працевлаштування громадян і підняття економічного рівня. Представлено результати визначення оптимальних шляхів взаємодії місцевих громад і функціонування туризму в різноманітних його проявах від краєзнавчих форм до міжнародних бізнесових проектів, направлених на поповнення бюджету і популяризації України в її туристичних можливостях. У роботі розроблено рекомендації по підвищенню ефективності взаємодії місцевих громад і їх туристичної складової, зокрема сформовано авторське бачення вирішення існуючих в цьому процесі проблем та представлені елементи проектування шляхів
вдосконалення партнерства влади і суб’єктів туристичної діяльності.

Посилання

Бєлобородова, М. (2022). Роль сільського туризму в сталому розвитку місцевої громади. Науковий журнал “Економіка і регіон”, 4(87), 86–94.

Бессонова, С. (2020). Економіко-математичне моделювання екологічних витрат на сталий розвиток об’єднаних територіальних громад. Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану навколишнього середовища : матер. XIV Міжнар. наук.-практ. конф. 1–5.

Ваврух, М. (2018). Нариси з історії української культури : архітектура, образотворче мистецтво, музика, театр, кіно. Львів : Світ.

Винниченко, Н. В. (2018). Система управління бюджетом: наукові основи, сучасні тенденції, світовий досвід : монографія. Суми : СумДУ.

Вербицька, П. В., Хома, І. Я. (2015). Історія української культури: європейський контекст : навч. посіб. Львів : Львів. політехніка.

Волохатий, С. (2021, Липень 28). Бренд громади та розвиток туризму – як це монетизувати? Громадський простір https://www.prostir.ua/?news=brend-hromady-ta-rozvytok-turyzmu-yak-tse-monetyzuvaty

Гончарук, Н., Колєда, Г. (2018). Система управління сферою туризму в умовах децентралізації влади в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування.

(39), 95–103.

Дегтяренко, О. (2019). Економіка : навч. посіб. Суми : СумДУ.

Задворний, С. (2022). Управління розвитком туризму в локальних спільнотах (досвід

територіальних громад Хмельницької області). Економіка та суспільство, 46.

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2017

Закон України “Про добровільне обʼєднання територіальних громад”. № 157-VIII

§ розд. ХІII ст. 91 (2015).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

Закон України “Про курорти”. № 2026-III (2006).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14#Text

Закон України “Про місцеве самоврядування”. № 280/97-ВР (1995).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14#Text

Закон України “Про туризм”. № 324/95-ВР (1995).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

Захаркіна, Л. С. (2019). Державне стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів

господарювання: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : монографія. Суми : СумДУ.

Зінченко, В. (2022). Про війну, троянди і гаранта в Нових Санжарах.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003551202875

Іванов, А. (2021). Особливості управління сферою туризму в Україні в умовах адміністративно-територіальної реформи. Розвиток методів управління та

господарювання на транспорті, 4 (77), 141–157.

Кифяк, В. Ф. (ред) (2023). Формування та управління брендинговими технологіями

підприємств регіону в умовах євроінтеграції : монографія. Чернівці : Чернів. торг.-екон. ін-т ДТЕУ.

Кифяк, В., Нелін О. (2014). Актуальні питання правового регулювання туризму в Україні в контексті європейської інтеграції і гармонізації національного законодавства. Юридична Україна, 12, 4-9.

Кобзева, Т.А. (2018). Адміністративно-правове забезпечення управління фінансовою

системою України : монографія. Суми : СумДУ.

Кудла, Н. Є. (2016). Активність органів місцевого самоврядування у розвитку туристичних послуг сільської місцевості Карпатського регіону (с. 152–164).

У Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: монографія. Рівне : Видавець Олег Зень.

Локальний туризм як інструмент економічного зростання громади (12 листопада 2021 р.)

https://ilug.gov.ua/news/lokalnij_turizm_jak_instrument_ekonomichnogo_zrostannja_gromadi

Максименко, С. Д. (2015). Прогнозування психологічного розвитку особистості у генетичній психології. Актуальні проблеми психології, 38, 13–23.

Максименко, С. Д. (2002). Перспективи регіональної політики України в контексті

європейського досвіду. Незалежний культурологічний часопис “Ї”, 23, 11–19.

Максименко, С. Д. (2023, Липень 5). Психологічні проблеми модернізації освіти в Україні. Педагогічна газета, с. 1–2.

Максименко, С. Д. (2000). Регіональна політика в країнах Європи: уроки для України. Логос.

Максименко, С. Д. (2001). Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу:

політико-правовий аналіз. Право України, 10, 99–104.

Марчук, О. (2020, Липень 27). Бурштинові місця – для туристів. Що готують на

Рівненщині і чому чекають китайців.

https://suspilne.media/50858-burstinovi-misca-dla-turistiv-so-gotuut-na-rivnensini-icomu-cekaut-kitajciv/

Мельниченко, С. В., Авдан О. Г. (2021). Туристичний бренд України: фактори впливу.

Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”, 40–41. Черкаси: ЧДТУ.

Мельниченко, С., Зікій, Н. (2019). Туристичні підприємства України: виклики реальності. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 3, 70–84.

Мельниченко, С., Михайліченко, Г., Мезенцева, Г. (2020). Туристична сфера: вихід з карантину. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 20, 23–24.

Назаренко, Д. (2022). Вплив природних та міграційних чинників на демографічну ситуацію сільської Михайлівської територіальної громади. Полтавщина – земля моя свята. Зб. кращих матеріалів XIII облас. краєзнав. конф. учн. молоді, 90–91.

Новосанжарська селищна територіальна громада (2022). Історія і сьогодення.

https://www.novsan-rada.gov.ua/novi-sanzhary/

Петрушенко, Ю., Венцель В.Т., Височина А.В. (2020). Фінансова політика місцевого розвитку : монографія. Суми : СумДУ.

Петрушенко, Ю. (ред.) (2013). Місцевий розвиток за участі громади: інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду: монографія. Суми : СумДУ.

Слонець, Б. (2023, Лютий 19). Бурштин на Рівненщині особливий завдяки кольору.

https://rivnepost.rv.ua/news/burshtin-na-rivnenshchini-osobliviy-zavdyaki-koloru

Смолій, В.А. (ред.) (2022). За Ідентичність і Незалежність. Війна Росії проти України: історичні передумови, геополітичні паралелі. Київ : ТОВ Вид-во “Кліо”.

Смолій, В., Гуржій, О. (1991). Як і коли почала формуватися українська нація. Київ :

Наук. думка.

Тєлєтов, О. (2019). Соціальна інфраструктура сучасних підприємств і територій : монографія. Суми : Триторія.

Усенко, Я. В. (2019). Основні проблеми кадрового забезпечення територіальних громад. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 49–52.

Шевцов, Я. А. (2019). Процес децентралізації в Україні: важливість та наслідки. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 52–55.

Žoldošová, К. (2016). Človek a príroda. Štátny pedagogický ústav

Illiashenko, S.M. Strielkowski, W. (eds.). (2018). Innovative management: theoretical,

methodical, and applied grounds. Prague: Prague Institute for Qualification Enhancement.

Khan, B., Mala Musti, B. (2020). COVID-19: the new economics for economies. Nigeria :

Kabod Limited.

Kochova, H. (2015). Škola v prírode ako priestor pre prírodovedné vzdelávanie. Prírodné

vedy, vzdelávanie a spoločnosť, 103–106.

Yarova, I. Y., Mishenin ,Y. (2019). Methodology of formation of economic and socioecological indicators of economic activity in the context of national security. Emergence of public development: financial and legal aspects. United Kingdom : Agenda Publishing House.

Zinchenko, V. A. (2023). “Local communities and tourism”. International Workshop. New

wave of migration in reaction to the full-scale Russian invasion in Ukraine. Social and economik consequences for Ukraine and EU countries, 17–18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-26

Номер

Розділ

Статті