Діяльність Товариства Червоного хреста в Україні в роки Першої Світової війни

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.28.2023.280706

Ключові слова:

Перша світова війна, громадські медично-санітарні організації, товариство Червоного Хреста, медицина, допомога пораненим та хворим, благодійність

Анотація

Метою дослідження є розкриття основних напрямків діяльності товариства Червоного Хреста на Україні у роки Першої світової війни (1914–1918 рр.). Автором здійснена спроба на основі як опублікованих, так і неопублікованих джерел охарактеризувати багатогранну роботу Товариства безпосередньо на театрі бойових дій (Південно-Західний фронт), а також висвітити головні напрями діяльності Червоного Хреста за межами передових позицій. Методологія. У процесі
дослідження було обрано шлях домінування наступних принципів: принципу історизму, принципу об’єктивності, всебічності і цілісності джерела. В рамках вивчення історії діяльності Товариства використані загальнонаукові методи дослідження – такі як індукція та дедукція. Наукова новизна. У статті представлено аналіз головних напрямів роботи товариства Червоного Хреста, а саме: евакуація поранених та хворих з передових позицій; подальше їх лікування у тилових медичних закладах; реабілітація поранених, хворих та інвалідів; допомога військовополоненим; надання допомоги цивільному населенню; міжнародна діяльність Товариства. Дано оцінку ефективності соціально-гуманітарної діяльності товариства щодо допомоги постраждалим від голоду, епідемічних хвороб, природних катастроф і підготовки населення до захисту держави та його співпраці з мілітарними товариствами. Результати дослідження. Досліджено: процес еволюції організаційної структури Товариства у 1914–1918 рр., джерела фінансування діяльності Червоного Хреста; основні напрямки його діяльності діяльності як на передових позиціях так і за їх межами. Наголошується, що недостатня ефективність державних структур у справі організації медично-санітарного господарства призвели до того, що Товариство частково перехоплює ці функції, виявившись у багатьох випадках конкурентами і навіть монополістами в деяких галузях лікарської і не тільки лікарської допомоги.

Посилання

Васильчук, В. М., Васильчук, Г. М., Ореховський, В. О. (2016). Нариси з історії

Товариства Червоного Хреста. Запоріжжя : ЗНУ.

Державний архів Чернівецької області, м. Чернівці (далі- ДАЧО) Ф. 960. Головний

комітет з надання допомоги потерпілому від війни населенню областей АвстроУгорщини, зайнятих за правом війни. 1915–1918 рр. Спр.2.

ДАЧО. Ф. 960. Спр.3.

ДАЧО. Ф. 960 Спр.6.

Донік О. М.(2005). Громадська благодійність в Україні в роки Першої світової війни.

Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст., 9, 61–86.

Донік О. М.(2004). Родина Терещенків в історії доброчинності.К. : Ін-т історії

України НАН України.

Жванко Л. М. (2010). Біженство Першої світової війни в Україні: Документи і

матеріали (1914 – 1918 рр.). Харків: ХНАМГ.

Загребельна Н. І. (2004). Громадські гуманітарні організації в Україні у роки Першої

світової війни. [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Національний

педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Київ, 22 с.

Кармалюк С. П. (1998). Діяльність організацій Червоного Хреста в Україні в 1867-

рр. [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Чернівецький держ. ун-т

ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 16 с.

Литовченко, Т. А. (2004). Військово-оборонна діяльність Українського товариства

Червоного Хреста у 20-х роках ХХ сторіччя. Збірник наукових праць, 2(39), 28–33.

Ореховський В. О. Діяльність Товариства Червоного хреста в Україні в роки Першої Світової війни

Рожков, М. В. (2013). Міжнародна діяльність Товариства Червоного Хреста УСРР

у 20–30-ті рр. ХХ століття. Наукові праці історичного факультету ЗНУ, 36,

–133.

Тітовська Ж. В. Російські жінки-добровольці на фронтах Першої світової війни

(1914–1917 рр.). (2011). Вісник Луганського Національного Університету імені

Тараса Шевченка.11 (222). Ч.1. Історичні науки. 52–60.

Центральний державний історичний архів України, м.Київ (ЦДІАК України). Ф.719.

Управление Главноуполномоченного Российского общества Красного Креста

(РОКК) в районе армий Юго-Западного фронта. 1914–1918 гг. Оп.1. Спр.3.

Журналы заседаний Главного управления РОКК.01-31.08. 1914 г. 369 арк.

ЦДІАК України. Ф. 719. Оп. 1. Спр. 4. Журналы заседаний Главного управления

РОКК.01-30.09. 1914 г. 359 арк.

ЦДІАК України. Ф.719. Оп.1. Спр. 5. Журналы заседаний Главного управления

РОКК.02-31.10. 1914 г. 425 арк

ЦДІАК України. Ф. 719. Оп. 1. Спр.20. Наказ и выписка из «Положения о полевом

управлении войск в военное время» о правах и обязанностх главноуполномоченных

РОКК при армиях фронтов. Штатное расписание Управления главноуполномоченного

и подведомственных ему учреждений. 1914–1915 гг. 10 арк.

ЦДІАК України. Ф. 719. Оп. 1. Спр. 68. Журналы заседаний Главного Управления

РОКК. 23.01–27.06. 1915 г. 809 арк.

ЦДІАК України. Ф. 719. Оп. 1. Спр. 69. Журналы заседаний Главного Управления

РОКК. 01.07-30.12. 1915 г. 855 арк.

ЦДІАК України. Ф. 719. Оп. 1. Спр. 643. Справки и статистические отчеты о работе

лечебных заведений РОКК за 2 сентября 1914 г. – май 1916 г. 360 арк.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Номер

Розділ

Статті