Вплив краєзнавчої діяльності на державницькі погляди В. Б. Антоновича

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.28.2023.280585

Ключові слова:

В.Б.Антонович, історичне краєзнавство, українськість, відродження української нації, школа істориків, державотворення

Анотація

Метою дослідження є аналіз впливу масштабної краєзнавчої діяльності видатного українського вченого В.Б.Антоновича,що відбувалася в період культурно-національного відродження, на формування його поглядів щодо державотворчих процесів в Україні. Методологічну основу статті становлять сукупність принципів і методів пізнання, вибір яких визначався міждисциплінарними підходами до розкриття теми, поставленими завданнями та специфікою джерел. Було використано принципи історизму та об’єктивності через використання порівняльно-історичного, аналітикосинтетичного, ретроспективного та історико-хронологічного методів досліджень. Наукова новизна. У статті представлено аналіз науково-організаційної діяльності видатного українського вченого і громадського діяча В.Б.Антоновича в галузі історичного краєзнавства. Висвітлено краєзнавчу діяльність вченого на ниві української науки, і показано, що поєднуючи працю науковця зі збиранням національної старовини, охороною, зберіганням та вивченням пам’яток української культури, В.Антонович пристрасно і послідовно відстоював свої життєві принципи – збирання старовинних предметів збагачує українську науку та історію і безпосередньо впливає на культурно-національне відродження української державності. Результати дослідження. На підставі аналізу джерел і вітчизняної історіографії, доведено, що В.Б.Антонович як збирач і колекціонер українських старожитностей і історичних пам’яток був одним із перших в Україні істориків-краєзнавців, організатором музейної справи, теоретиком-музеєзнавцем, етнографом,
археологом. Праці В.Б.Антоновича можна розглядати як комплексні дослідження краєзнавчого характеру, оскільки у його полі зору були питання історичного й географічного краєзнавства, місцевої генеалогії, сфрагістики, геральдики, охорони пам’яток історії та культури та інші. Коло наукових інтересів вченого у галузі краєзнавства виходило за межі регіональних досліджень, хоча акцент і робився на дослідженні Правобережної України, що остаточно вплинуло на його
державницькі погляди.

Посилання

Баженов, Л. (2008). Володимир Антонович - один із фундаторів української наукової історичної регіоналістики. Регіональна історія України, 2, 215–227.

Білодід, В. Д. (2011). Історіографія української етноментальності: В. Б. Антонович [Текст] : історіософські нариси. Київ. : Вища школа. 336 с.

Верменич, Я. (2016). Конструювання української ідентичності: національні і регіональні проєкти другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Київ: Інститут історії України НАН України. 356 с.

Гирич, І. (2014). Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.). Київ: Український письменник. 496 с.

Гончаров, О. (2015). Науковий потенціал краєзнавства: ретроспективний погляд, сучасний стан та шляхи підвищення ефективності. Краєзнавство, 1–2, 129–143.

Голубко, В., Качараба, С. , Середяк, А. (2005). Історичне краєзнавство. Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.

Грушевський, М. с. (1984). Володимир Антонович, основні ідеї його творчости і діяльности. Український історик, (1–4) (81–84), 193–199.

Драгоманов, М.П. (1877). Народні школи на Україні. Женева: «Громада». Енциклопедія історії України: В 10 т. Т. 1. Київ: Наук. думка, 2003. 688 с.

Іванова, Л.Г., Іванченко, Р.П. (2000). Суспільно-політичний рух 60-х рр. XIX ст. в Україні: до проблеми становлення ідеології. Київ: МІЛП.

Кіян, О. (2005). Володимир Антонович: історик й організатор «Київської історичної школи». Київ: Інститут історії України НАН України. 489 с.

Короткий, В.А. (2006). Іван Франко і хлопоман Володимир Антонович. Київські полоністичні студії, 29, 280–293.

Крупницький, Б. (1959). Історіознавчі проблеми історії України. Мюнхен.

Костриця, М.Ю. (2005). Волинське церковно-археологічне товариство та його роль у розвитку краєзнавства. Краєзнавство, 1–4, 4.

Світленко, с. І. (2012). Українські інтелектуальні зв’язки професора В.Б.Антоновича. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті, 10, 130. Син України: Володимир Боніфатійович Антонович [Текст] : у 3.т. / упоряд.

В. Короткий, В. Ульяновський. - К. : Заповіт, 1997.

Синявський, А. (1993). Проф.В. Б. Антонович як географ України. Вибрані праці. Київ.

Ульяновський, В.І., Короткий, В.А. (1997). Володимир Антонович: Образ на тлі епохи. Київ: Міжнар. фін. агенція. 218 с.

Ярмошик, І.І. (2002). Володимир Антонович та історичне краєзнавство Волині другої половини ХІХ століття. Житомир: Поліграфічний центр Житомирського педагогічного університету.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Номер

Розділ

Статті