АНАЗІЗ ПОТЕНЦІАЛУ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • М. Гедін Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.25.2020.264235

Ключові слова:

культурологічний аналіз, культуротворчий потенціал, релігійний туризм, паломництво, конфесія, функція, досвід, моральнісно-правовий чинник

Анотація

У статті узагальнено та систематизовано теоретико-методологічні основи релігійного туризму, його потенційні можливості та показано територіальний аспект розвитку. Релігійний туризм є невід’ємним пунктом у сучасній індустрії туризму. Люди всього світу все частіше вибирають паломницькі та екскурсійні тури по релігійних центрах. Спираючись на аналіз існуючих досліджень проблеми релігійного туризму, який здійснювався переважно у контексті історико-релігієзнавчих та туризмологічнихнапрацювань,уроботіпредставленийкультурологічнийпідхіддорозкриттясутності
означеної проблеми, який спирається на такізасадничі принципи як міждисциплінарність, регіоніка, персоналізм, діалогізм як аспект широкої проблеми спілкування, постійне удосконалення понятійно-категоріального апарату. Виявлено, що кількість християн у світі збільшується, і вони становлять основну частку серед паломників. Схарактеризовано основні релігійні центри України, показано найбільш привабливі для релігійних туристів святі ікони Божої Матері та святі джерела. Методологія дослідження полягає у застосуванні культурологічного, феноменологічного та релігієзнавчого методів у виявленні сутності паломницького туризму в системі сучасного гуманітарного знання.
Наукова новизна роботи полягає в розширенні понять релігійний туризм, паломництво, релігійно-філософське краєзнавство та їхнього впливу на формування сучасної туристичної галузі. Релігійний туризм як соціокультурний феномен приваблює унікальними умовами для ознайомлення з різними релігіями та культурами; налагодженням діалогу, дружніх зв’язків з представниками інших культур та переконань з різних країн, що дозволяє порівнювати соціокультурний досвід.

Посилання

Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні. Київ: Вища школа, 2002. С. 112.

Третяк К. О. Національні традиції в культовій архітектурі України. Етнічна історія народів Європи. 2001. Вип. 8. С. 10.

Юрченко С. О. Релігійний туризм у християнстві на сучасному етапі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2017. Вип. 6. С. 217.

Івакін Г. Ю. Історичний розвиток Києва XIII – середина XVI ст. Київ: Бескиди, 1996. С. 36.

Терещенко Ю. І. “Український слід” в країнах Європи, як об’єкт туристичної діяльності”. Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2016 р. С. 9.

Луняк Є. Еволюція образу Анни Ярославни у французькій та вітчизняній історіографія. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Історія. 2011. № 104. С. 31.

Там само. C. 32.

Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2001. 744 с.

Шевчук Л. Т. Сакральна географія. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1999. 160 с.

Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування. Київ : ВПЦ

“Київ. ун-т”, 2001. 395 с.

Павлов С. В. Географія релігій. Київ : АртЕк, 1998. 504 с.

Яроцький П. Л. Паломницький (релігійний) туризм в Україні: перспективи розвитку. Київ: Бескиди, 2004.; Жданов Н. С. Паломницький туризм – проти і за. Турист. 2003 р. № 6.

Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. С. 255-256.

Божук Т. І. Релігійний туризм : термінологічний словник-довідник. Львів: Український бестселер, 2010. С. 94.

Панченко С. А. “Ходіння на прощу” як домінуюча цінність спокутування у православних паломників. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. 2011. Вип. 11. С. 311.

Сапєлкіна З. П. Релігійний туризм : Навчальний посібник. Київ : Альтерпрес, 2009. C. 91–92.

Литвин І. В. Релігійний туризм в Україні (90-ті рр. ХХ ст. – сьогодення). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2014. Вип. 12. С. 283.

Там само. С. 284.

Там само. С.287.

Дащук Ю. Є. Рекреаційний потенціал регіону як об’єкт наукових досліджень. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. 2021. Вип. 126. С.35-36.

Там само. С.38.

Сергійко В. Ф. Свобода совісті – правова гарантія розвитку паломницького туризму. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. 2011. Випуск 11. С. 214.

Там само. С.7.

Алексєєв Ю. Особливості сучасної етнополітики України в контексті євроінтеграційних проблем. Україна – Європа – Світ : міжнародний збірник наукових праць. Тернопіль : ТНПУ, 2011. Вип. 5. С. 119.

Там само. С.120.

Краєвська О. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері туризму: політико-правовий аспект. Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. 2008. Вип. 24. С.74.

Там само. С. 76.

Кадацька Ю. А. Релігійний туризм в Україні. Київ: Науковий світ, 2003. С. 34.

Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство. Навчальний посібник. Київ: Альтерпрес, 2003. С. 178-179.

Патійчук В. Класифікація релігійно-паломницьких турів за різноякісними ознаками. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. 2015. № 14 (315). С. 38-39.

Луговий Б., Островська Н. Особливості розвитку релігійного туризму на Тернопіллі. Молодий вчений. 2022. № 6 (106). С. 12.

Романчук С. П. Паломництво українців до Святої Землі. Історико-географічний нарис. Географія та основи економіки в школі. 2000. №1. С. 11-12.

Там само. С.13.

Ковальчук А. Організатори паломництва та релігійного туризму. Вісник Львівського університету. Серія : Географічна. 2013. Вип. 42. С. 170.

Про паломництво [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://pilgrims.in.ua/ru/top-palomnicheskie-sluzhby/

Зікеєва С. Туристична галузь України в період євроінтеграції: соціальноекономічний аспект. Економіка і менеджмент культури. 2013. № 1. С. 78.

Там само. С. 79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-14

Номер

Розділ

Туризм