РОЛЬ МУЗЕЇВ У СИСТЕМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. Комова Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.25.2020.264179

Ключові слова:

музей, колекція, університет, музеєзнавство, екскурсійна діяльність

Анотація

У статті досліджуються основні тенденції розвитку музейної справи при закладах вищої освіти України. Музеї як носії пам՚яті та місця формування національної свідомості конструюють свій переказ з допомогоюнаративів – певної розповіді-історії про минулі події. Визначено: незважаючи на те, що окремі документально підтверджені колекції були
сформовані у Києво-Могилянській академії та Львівському університеті часів Речі Посполитої, найбільший розквіт музеїв і збірок вищої школи відбувся у ХІХ ст., причому на всіх українських територіях. Спираючись на аналіз існуючих досліджень, підкреслюється, що найбільшою мірою трансформації торкнулися музеїв історії, оскільки останні перестали бути інструментом ідеологічно-патріотичного виховання. Характерними рисами цього періоду є створення
меморіальних музеїв, зростання кількості історичних, мистецтвознавчих та галузевих “храмів муз”. Натомість відбулося скорочення кількості природничих музеїв та персоналу. Значну увагу приділено сучасному статусу університетських музеїв, їхньому місцю у структурі університетів та внеску у формування Музейного фонду України. Проаналізовано досвід університетів із запровадження навчальних курсів у галузі музеєзнавства й охорони пам’яток історії та культури.
Обґрунтовано доцільність впровадження міжнародного досвіду формування національної музейної мережі щодо активізації екскурсійної діяльності на туристичному ринку. Зроблено висновок про необхідність застосування сучасних технологій в організації збереження, обліку, інтерпритації та використання музейних колекцій.

Посилання

Аартс Г. Що таке музей?. Музей: менеджмент і освітня діяльність. 2008. № 1. С. 16.

Гайда Л. А. Музей у навчальному закладі. Київ: Шкільний світ, 2009. С. 35.

Там само. С. 36.

Про музеї та музейну справу. Закон України від 29 черв. 1995 р. № 249 / 95-ВР. Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища : зб. офіц. док. 2002. С. 49-50.

Самойленко Л. Г. Місія університетського музею і його місце в структурі вищого навчального закладу та у музейній мережі міста (сторінки історії і сучасній стан). Університетські музеї: європейський досвід та українська практика: зб. пр. міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ). Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2012. С. 342.

Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України. Матеріали 2-го круглого столу (23-24 листопада 2007 р., м. Київ). Київ, 2007. 91 с.

Муравська С. В. Музеї та колекції вищих навчальних закладів на українських землях (кінець XVII – початок ХХ ст.). Праці Центру пам’яткознавства. 2014. Вип. 25. С. 129.

Хижняк З., Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. Київ: КМ Академія, 2003. С. 121.

Самойленко Л. Г. Освіта вмузеї тамузейна освіта в історіїКиївського університету.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія.

Вип. 4. С. 53.

Фалінський М. В. Музей при навчальному закладі як складова навчання і виховання студентської молоді. Український музей при навчальному закладі: історія і сучасність. Матеріали обласної науково-методичної конференції. 2008. Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського. С. 143-144.

Там само. С. 132.

Снагощенко, В. В. Університетський музей: традиційний та інноваційний підходи

в освітній діяльності. Молодий вчений. 2018. № 11 (2). С. 703.

Швидько Г. Природничі дослідження і захоплення вченого-мінералога Л. Л. Іванова. Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. 2012. Вип. 9. С. 60.

Там само. С. 61.

Муравська С. Музейні заклади системи вищої освіти у незалежній Україні. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Історичні науки. 2018. Вип. 27. С. 158.

Там само. С. 159.

Іващенко В. Особливості кооперації університетських музеїв в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Історія”. 2021. Вип. 59. С. 17.

Стельмах І. Ф. Громадські музеї в історичній ретроспективі. Праці Центру

пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. 2020. Вип. 16. С. 107.

Прищепа О. П. Основи музеєзнавства : навч.-метод. посібн. Рівне : РГГУ, 2006. С. 87-88.

Фалінський М. В.Музей при навчальному закладі як складова навчання і виховання

студентської молоді. Український музей при навчальному закладі: історія і сучасність. Матеріали обласної науково-методичної конференції. Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. С. 146.

Там само. С. 159.

Рутинський М. Музеєзнавство. Київ: Знання, 2008. С. 67.

Вайдахер Ф. Загальна музеологія. Львів: Літопис, 2005. С. 78.

Там само. С. 79.

Там само. С. 80-81.

“Відбулося засідання Громадської ради при Міністерстві культури України”

[електронний ресурс] // Музейний простір. 2013. 25 квітня. URL:: http://prostir.

museum/ua/post/30127.

Іващенко В. Особливості кооперації університетських музеїв в Україні. Вісник

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Історія”. 2021. Вип. 59. С. 11.

Там само. С. 12.

Астахова В. И. Символика и традиции в жизни НУА. Символика и традиции в

деятельности вузовских музеев: очерки о деятельности музеев истории высших

учебных заведений г. Харькова. Харьков, 2008. С. 6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-28

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ