Туристична дестинація як об’єкт управління в туризмі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.28.2023.280703

Ключові слова:

туристична дестинація, туристичний продукт, конкурентні переваги, просування туристичної дестинації, маркетингові інструменти

Анотація

Метою дослідження є аналіз теоретичних та практичних аспектів формування та функціонування туристичної дестинації як об’єкта управління в туризмі. Методологія. Для виконання поставлених у статті завдань використані наступні методи: системного аналізу, порівняння та групування даних – при уточненні понятійного апарату, дослідженні підходів до формування та особливостей стратегії розвитку, при розробці підходу до оцінки рівня розвитку основних категорій туристичних дестинацій; методи ретроспективного, логічного, математично-статистичного і економічного аналізу – при визначенні оцінки основних категорій ресурсів регіональних туристичних дестинацій України, методи порівняльного, статистичного, стратегічного, просторового аналізу – при обґрунтуванні вибору стратегії управління туристичними дестинаціями, визначенні організаційноекономічного забезпечення стратегії розвитку туристичних дестинацій України. Наукова новизна. Автором розглянуто теоретико-методологічні підходи щодо визначення сутності поняття «туристична дестинація». Окреслено головні компоненти туристичної дестинації – атракції, зручності, доступність, посередники та допоміжні служби, організація діяльності туристів, наявність готового туристичного продукту. Результати дослідження. Встановлено, що важливою умовою функціонування туристичної дестинації є її ресурси та імідж, що формують мотиви до подорожей та являються власне причиною подорожі. Охарактеризовано основні типи
дестинацій за різними ознаками. Наголошено на важливості процесів управління дестинаціями та ролі в них маркетингових механізмів. Представлено аналіз маркетингових інструментів просування туристичних дестинацій. Розкрито ключові завдання в управлінні туристичними дестинаціями.

Посилання

Бабич, Ю. П., Примак Т. Ю. (2020). Сучасні методи просування та стимулювання збуту туристичних продуктів за допомогою соціальних мереж. Економіка та суспільство, 22.

URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/131/126

Брич, В.Я., Тибінь А.М. (заг. ред.) (2017). Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини: монографія. (О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько, В. І. Охота, О. А. Оливко, С. П. Крамарчук, І. О. Продан, І. М. Рудакевич, А. М. Тибінь, У. В. Ткач, В. А. Даниленко-Кульчицька). Тернопіль: Осадца Ю. В.

Головчан, А. І. (2010). Методика оцінки ефективності функціонування туристичних дестинацій в Україні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 4, 131–137.

Качмарек, Я., Стасяк, А., Влодарчик Б. (2008). Туристичний продукт. Організація. Управління. Kиїв.

Кифяк, О. В. (2012). Теоретико-методологічний базис формування туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах. Тернопіль : ЗУНУ.

Корж, Н. В., Басюк Д. І. (2017). Управління туристичними дестинаціями : підручник. Вінниця: «ПП «ТД Едельвейс і К».

Ткаченко, T. I. (2006). Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, peaлії бізнесу: Монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т.

Мазаракі, А. А. (заг. ред.) (2013). Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг) : монографія. (Т.І. Ткаченко, с. В. Мельниченко та ін). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т.

Юрчишина, Л. І. (2017). Дестинація як основа регіонального розвитку туризму. Економічний вісник національного гірничого університету, 4 (60), 77–84.

Althof, W. (1996). Incoming-Tourismus. Muenchen: Wien : Oldenbourg.

Bieger T., Beritelli P. (2012). Menedgment von destsnationen. De Gruyter Oldenbourg.

Leiper, N. (2004). Tourism Management. 3d ed. Sidney : Pearson Education Australia.

Medlik, S. (2003). Distionary of Travel, Tourism and Hospitality. 3-d ed. Okhford: Elsevier Science.

UNWTO World Tourism Barometer. Edition 2016.

URL: http://unwto.org/facts/eng/barometer.htm

акон України «Про туризм».

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Номер

Розділ

Статті