Концепуальні засади державної політики в сфері музейної справи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.28.2023.280615

Ключові слова:

музеї, музейна спадщина, музейна колекція, державне управління, державна політика, нормативно-правові акти

Анотація

Метою дослідження є аналіз концептуальних засад і напрямів реалізації державної політики в музейній сфері, а також визначення практичних державно-управлінських концептів в сфері музейної справи в Україні. Методологія грунтується на використанні проблемно-орієнтованих підходів, які спираються на системний і правовий аналіз нормативно-правових актів з метою удосконалення державно-управлінських рішень як основного напряму регуляторної діяльності
держави. Використовувалися такі методи: інтерпретаційно-аналітичний, порівняльно-історичного аналізу, теоретичного узагальнення, історичко-порівняльний, історико-типологічний, історико-правовий, статистичний. Наукова новизна. У статті на основі аналізу наявних наукових праць визначаються основні напрями держаної політики в музейній сфері взагалі, і в напрямі збереження памяток матеріальної культури зокрема. Також визначаються перспективи удосконалення державної підтримки просвітницької діяльності сучасних музеїв; акцентується увага також на позитивному досвіді організації культурноосвітньої діяльності зарубіжних музеїв у контексті збереження культурної самоідентифікації суспільства. Результати дослідження. Наголошується, що для забезпечення державного управління соціокультурними процесами в контексті розвитку музеїв Україна має зосередити увагу на впровадженні інноваційних форм і методів державного управління музейною галуззю, які базуються на світових досвід. Концептуальними засадами
державної політики в сфері музейної справи мають бути: аналіз роботи музейних закладів з визначенням заходів для поліпшення їхньої діяльності; розробка заходів із забезпечення охорони пам’яток музейних фондів; запобігання розкраданню історичних і культурних цінностей, які знаходяться в музеях; заміна сторожової охорони на технічну; запезпечення фінансових ресурсів щодо створення нових експозицій у музеях; обладнання музеїв засобами сигналізації та відеоспостереження; створення переліку заходів щодо ініціативи нових експозицій та виставок, які показуватимуть героїзм захисників суверенітету України.

Посилання

Бєлофастова, Т. Ю. (2010). Сучасний музей в культурній практиці. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету, 16, 65–73.

Ващенко, Я. Л. (2016). Проблема реалізації національної музейної політики на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Культурні цінності Криму і Донбасу в умовах війни та окупації: Матеріали Круглого столу «Історикокультурний та науковий потенціал Півдня та Сходу України в умовах окупації та воєнних дій: загрози, втрати, перспективи збереження та відновлення»; м. Київ, 12 листопада 2015 р. Київ: Інститут історії України НАН України, 31–36.

Доманський, В. А. (2013). Музейна справа : посібник з музейної справи в системі МНС України. Київ: Основа.

Кот, С. (2020). Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ — поч. ХХІ ст.). Київ: Інститут історії України НАН України.

Кулиняк, М. (2012) Держава захистить майнові комплекси музеїв : модернізацію музейної галузі Міністерство культури [України] вважає першочерговим завданням : [про основні орієнтири в роботі]. Урядовий кур’єр, 35, 2–3.

Малиш, Н. А., Москаленко, С. О. (2021). Державна політика у сфері музейної справи: показники та тенденції розвитку. Вісник НАДУ. Серія «Державне управління», 1(100), 125–132.

Маньковська, Р. В. (2016). Музеї України у суспільно-історичних викликах ХХ – початку ХХІ століть. Львів : Простір-М.

Нижник, Н.Р. (1998). Системний підхід в організації державного управління. Київ : Вид-во УАДУ.

Пантелейчук, І. В. (2005). Музейна політика України в контексті трансформаційних процесів. Культура і мистецтво у сучасному світі : наукові записки КНУКіМ, 6, 103–108.

Панченко, В. В. (2014). Модернізація державного управління в сфері культури України. Інвестиції : практика та досвід, 5, 168–171.

Плєшакова, Л. (2020). Проблеми збереження Національного фонду України в умовах політичних криз та військових конфліктів. Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, 2, 172–191.

Романуха, О. М. (2017). Шляхи модернізації музейної справи в Україні. Інтелект, особистість, цивілізація, 15, 83–91.

Рябчікова, Ф. (2019). Музейний фонд України: історія та сутність поняття, прова дифініція. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія Історичні науки, 7, 154–166.

Філіпчук, Н. О. (2018). Український і зарубіжний досвід діяльності музейних інституцій: культуротворчі і націєзберігаючі засади. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 5, 224–234.

Орищук, В. (2022). Стратегування як механізм удосконалення державної політики цифрового розвитку у сфері музейної справи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління, 2(16), 28–35.

Яковець, І. О. (2011). До питання про сучасний музейний менеджмент: загальні поняття та методи управління. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 4, 174–177

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Номер

Розділ

Статті