Громадсько-політична та підприємницька діяльність родини Мерінгів в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.28.2023.280565

Ключові слова:

Мерінг, родина Мерінгів, Ф.Ф. Мерінг, C.Ф. Мерінг, C.С. Мерінг, архів

Анотація

Метою статті є розгляд багатогранної історії представників родини Мерінгів в громадсько-політичному житті та соціально-економічному розвитку України в другій половині ХІХ – початку ХХ століття. На прикладі вивчення діяльності родини Мерінгів необхідно простежити адаптаційні процеси, які супроводжували іноземців під час їх життя на теренах України. Методологія ґрунтується на використані загальноісторичних та спеціальних методів дослідження.
Зокрема, на основі логічного методу було сформовано гіпотезу щодо економічного підґрунтя взаємовідносин; історичний метод дозволив виокремити хронологічну послідовність та тенденцію в взаємовідносинах; дедукційний метод надав можливість поділити період на етапи для того, щоб визначити окремі риси фактів взаємовідносин, які залежали від конкретних політичних умов, просопографічний метод сприяв реконструкциї генеалогії родини Мерінгів, а також – відомості про час і місце народження, віросповідання, підданство, мову, родинне оточення й виховання,
атмосферу в сім’ї, освіту, вибір професії, участь у суспільно-політичному житті України. Наукова новизна. В науковому досліджені було доведено, що масштаби взаємовідносин німецьких переселенців з українським населенням були більшими ніж прийнято про це говорити в історичній науці. Також, досліджено питання взаємовідносин німецького та українського етносів у різних сферах на прикладі родини Ф. Мерінга – лікаря, професора медицини Імператорського
університету імені Святого Володимира (Київ), громадського та політичного діяча країни. Результати дослідження. В умовах розбудови Української держави, її активної інтеграції до європейського і світового співтовариства значно посилився інтерес до історичного минулого. Творче переосмислення сфальсифікованої в недалекому минулому історії України збільшило зацікавлення багатьма постатями української історії. Сьогодні просопографічні дослідження
допомагають комплексно та з більшою вірогідністю дослідити життя й діяльність цілих сімей та створити родиний портрет Мерінгів. Отже, історія кожного народу, який населяє державу Україну, є невід’ємною частиною нашої загальної історії.

Посилання

Аронов, Г. (1995). Братья Меринги. Все о медицине, 23, 8–15.

Будзар, М., Ковальов, Є., Терещенко, Д. (2019). Сенаторська ревізія Київської та Чернігівської губерній: зі щоденника О. О. Половцова (жовтень 1880–1881). Київ: StreаmARLine.

Бурчинский, Г., Передерий, В. (1991). Киевская школа терапевтов: (К 150-летию Киев. мед. ин-та). Киев: Высшая школа.

Державний архів м. Києва (ДАК). Ф. 16. Оп. 292. Спр. 116. Рішення Ради університету про призначення лікаря Ф. Ф. Мерінга ад’юнктом в університет. 5 липня 1853 р. – 22 січня 1854 р. арк. 20.

ДАК. Ф. 208. Київська єврейська лікарня 1891–1916 рр. Оп. 1. Журнал засідання ради Київської єврейської лікарні за 1891 р. арк. 1.;

ДАК. Ф. 144. Київський інститут шляхетних дівчат. Оп.1. Од. зб.85. Атестат про закінчення інституту шляхетних дівчат Н. Ф. Мерінг. 6 червня 1882 р. арк. 1.

ДАК. Ф. 283. Київське жіноче навчальне училище Левашової. Оп. 1. Книга вихідної кореспонденції за 1834 р. 1. арк. 1.

ДАК. Ф. 16. Київський університет Св. Володимира. Оп.465, Спр. 5. Видача Ф.Ф.Мерінгу дозволу для одруження з Томара К. І. 11 квітня 1859 р. Арк. 1–2.

ДАК. Ф. 16. Київський університет Св. Володимира. Оп. 465. Спр. 4762. Особова справа Ф.Ф.Мерінга. Київський університет Св. Володимира. Формулярні списки службовців університету. 30 червня 1853 р. – 19 жовтня 1887 р.

ДАК. Ф. 100. Київське міське кредитне товариство. Оп. 1. Спр. 1609. Справа Київського міського кредитного товариства.ДАК. Ф. 100. Київське міське кредитне товариство. Оп. 1. Спр. 1609. Справа Київського міського кредитного товариства.

Дмитрієнко М., Литвин В., Томазов В., Яковлєва Л., Ясь О.К (2000). Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, матеріали, карти. Київ: Либідь, 2000.

Енциклопедія українознавства. Т. 4. Львів, 1994. 1600 с.

Когут, Ю. (2012). Федір Федорович Мерінг: митець у лікуванні, лікар у мистецтві. Мистецтво лікування, 2/3, 98–100.

Козій, В., Козій, О. (2016). Родина Мерінгів: відомі та маловідомі факти про життєвий шлях с. с. Мерінга. Етнічна історія народів Європи, 48, 45–52.

Козій, В. (2013). Становлення Київської міської думи та діяльність в ній гласного Федора Мерінга. Етнічна історія народів Європи, 42, 70–74.;

Козій, В. (2011). Федір Мерінг - заслужений професор Київського університету Святого Володимира. Етнічна історія народів Європи, 35, 103–107.

Кулинич, І. М. Кравець, Н. В. (1995). Нариси з історії німецьких колоній в Україні. Київ: Ін-т історії України НАН України.

Макаренко, И. М. (1991). Биографический словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицинского института (1841–1991). Киев: Здоровье.

Мерінг, В. С. (2018). Родина Мерінгів в освіньому та громадському житті України другої половини XIX – початку XX століття: дис. … канд. іст. Наук: 07.00.01. Київ – Переяслав-Хмельницький.

Пиріг, Р. (2016). Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір. Київ: Інститут історії України НАН України.

Рибаков, М. О. (1997). Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. Київ: Кий.

Рудь, М. (2003). Полабські слов’яни і німці наприкінці Х століття. Етнічна історія народів Європи, 15, 67–71.

Садиба та палац графа Мерінга (с. Стара Прилука, Вінницька обл.) https://drymba.

com/uk/1040738-sadyba-palats-hrafa-merinha-stara-pryluka

Солейко, Л. П., Солейко, Е. В., Царенко, С. А. (2005). Профессор Федор Меринг: возвращение в историю отечественной науки : биография отдельного лица. Вінниця : Нова Книга.

Сохань, П, Дашкевич, Я., Гирич І. (2002). Звичайна схема «русскої» історії й справи раціонального укладу історії східного слов’янства. Грушевський, Михайло Сергійович. Твори: у 50 т. Львів: Видавництво «Світ». Т. 1, 75–82.

Фрідріх Мерінг – лікар і будівничий. Хрещатик. Київська муніципальна газета.

https://www.interesniy.kiev.ua/ru/fridrih-mering-likar-i-budivnichiy

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 1064. Рада міністрів Української держави. Оп. 1. Спр. 7. Рішення Ради Міністрів про заборону проведення Українського Національного конгресу.

листопада 1918 р.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України).

Ф. 263. Колекція позасудових справ реабілітованих, м. Київ. Оп. І. Спр. 40216.

Т. 1. Дело по обвинению Меринга Сергея Сергеевича.

ЦДАГО України. Ф. 263. Колекція позасудових справ реабілітованих, м. Київ.

Оп. І. Спр. 40216.Т. 2. Контрольна переписка по следственнному делу №49294 по обвинению гр. Меринга Сергея Сергеевича.

ЦДАГО України. Ф. 263. Колекція позасудових справ реабілітованих, м. Київ. Оп. І. Спр. 40216.Т. 3. Личное дело Меринга Сергея Сергеевича.

Markt Mering - Haus der Bayerischen Geschichte.

https://www.hdbg.eu/gemeinden/index.php/detail?rschl=9771146

Mehring V. (2017). Life and activity of Honorary Member of Kyiv St. Volodymyr

University – Friedrich Mehring. Evropský filozofický a historický diskurz. Praha, 1, 31–38.

Robert Buchner Grußwort des 1. Bürgermeisters von Gemeinde Mehring: Gemeindeverwaltung.

https://www.gemeinde-mehring.de

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Номер

Розділ

Статті