До питання оцінки ефективності функціонування туристичного підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

туристичне підприємство, економічна ефективність, соціальна ефективність, критерії та показники оцінки, результативність діяльності

Анотація

У статті розглянуті особливості оцінки ефективності функціонування туристичного підприємства. Розкрита сутність туристичного підприємства як суб’єкта туристичної діяльності, охарактеризовані види туристичних підприємств за різними ознаками. Зазначено, що найбільш поширеними видами туристичних підприємств, які здійснюють комерційну діяльність, є туристичні оператори й туристичні агентства. Ефективність діяльності туристичних підприємств залежить від ряду факторів зовнішнього та внутрішнього характеру. Встановлено, що виділяють два види ефективності функціонування підприємства – економічну та соціальну. Економічна ефективність відображається через різні вартісні
показники виробничо-господарського процесу. Соціальна ефективність свідчить про відповідність результатів діяльності основним соціальним потребам. Визначені основні показники фінансової результативності діяльності туристичного підприємства. Зазначено, що оцінка ефективності діяльності туристичного підприємства має базуватися на аналізі ретельно відібраних критеріїв і показників, що об’єктивно відображають реальні його досягнення. А результати оцінки мають бути враховані під час складання стратегії розвитку підприємства.

Посилання

Світовий атлас даних. URL: https://knoema.ru/atlas/topics/Туризм

Школа І. М., Ореховська Т. М. , Корольчук О. П. Розвиток туристичного бізнесу регіону : навчальний посібник. Чернівці : Книги–ХХІ, 2007. 292 с.

Кальченко О. М. Методичні аспекти оцінювання ефективності функціонування підприємств туристичної сфери в інноваційних умовах. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2012. № 4 (62). С. 154 – 161.

Нашкерська М. М. Особливості аналізу фінансового стану і результатів діяльності туристичного підприємства. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 5. С. 169 – 173.

Миськів А. А., Фурсіна І. А. Ефективність діяльності туристичних підприємств України та шляхи її підвищення. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2017. Т. 22. Вип. 3 (56). С. 76 – 80.

Жуковська О.А., Хома М.М. Економіко-математичне моделювання розвитку підприємства у сфері туризму. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2018. № 15. С. 593-601.

Баєв В. В. Основи туроперейтингу: навч. посіб. Київ: ДП «Вид. дім “Персонал”», 2016. 156 с.

Балашова Р.І. Розвиток туристичного підприємства: теорія та практика: монографія. Донецьк: видавництво «Вебер», 2009. 343 с.

Закон України «Про туризм» № 1282 – ІV від 18.11. 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80

Бейдик О. О. Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії та географії туризму. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 1993. 156 с.

Мазур Ю. П. Діяльність підприємств на ринку туристичних послуг. Умань : Економіка, 2011. С. 136.

Мальська М. П., Паньків Н. М., Ховалко А. Б. Світовий досвід розвитку туризму: підручник. Київ : «Центр учбової літератури», 2017. С. 156-157.

Ушаков Д. С. Прикладной туроперейтинг: учеб. Пособие. Москва: ИКЦ «МарТ», 2004. С. 112.

Закон України «Про туризм» № 1282 – ІV від 18.11. 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80

Там само.

Там само.

Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійнотермінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навчальний посібник. Київ : Альтерпрес, 2004. С. 136-137.

Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. С. 255-256.

Нивен П. Р. Сбалансированная система показателей для государственных и неприбыльных организаций [пер. с англ. ; под ред. О. Б. Максимовой]. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. С.215.

Там само. С. 218.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

Економіка