Історичний контекст філософського осмислення туристичних подорожей

Автор(и)

  • О. Шутов Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Ключові слова:

ґенеза туризму, туризм, подорож, філософія туризму, людина-мандрівник (homo viator)

Анотація

У статті досліджується комплекс питань, пов’язаних з феноменом туризму як соціоетичного чинника в умовах нестабільного, перехідного суспільства. Мета дослідження полягає в соціально-філософському аналізі туризму як соціального інституту, що системно впливає на всі сфери суспільного життя, забезпечуючи їх розвиток, ускладнення і вдосконалення. Показано, щр туризм як об’єкт наукових досліджень формувався тривалий період, проте, незважаючи на наукову зрілість, залишається актуальним питання поєднання бізнес та не бізнес підходів до його вивчення з метою отримання позитивних соціальних змін та з метою зміни громадської думки щодо негативного впливу туристичної індустрії на соціо-культурне та природне середовище. У вітчизняному просторі лише починається формування власного наукового бачення туризму, тому історична перспектива буде цікавою для глибшого розуміння вже існуючого наукового надбання в англомовних джерелах. Визначено основні принципи туризму, їх засадничу тезу й рекомендаціїз реалізації, яких необхідно дотримуватися всім учасникам взаємовідносин у сфері туризму. Подано власне бачення й формулювання тлумачень досліджуваних понять. Встановлено, що туризм є невід’ємною складовою життєдіяльності сучасної людини, що дає можливість задіяти додаткові можливості економічного сектору для створення робочих місць та інфраструктурних перетворень, робить вагомий внесок у розвиток світової економіки. Підтверджена і обґрунтована важливість більш глибокого вивчення обраної теми, зроблено певні висновки з проблеми, надано необхідні рекомендації та передбачувані перспективи подальших досліджень.

Посилання

Манілов І.Ф. Психологічні механізми корекційного сугестивного впливу на осіб з девіантною поведінкою. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2018. С. 149.

Там само. С.151.

Лютий Т. В. Культура масова і популярна: теорії та практики. Київ: Наукова думка, 2007. С. 23.

Там само. С.24.

Там само. С.25.

Філософські нариси туризму: [науков.-навч. вид.] / за ред. В.С. Пазенка. Київ: Український Центр духовної культури, 2005. 328 с.

Макаренко С.Н. История туризма. Таганрог : Изд- во ТРТУ, 2003. 94 с.

Там само. С.36.

Сухіх Л.О., Мокрецова Н.Я. Філософське значення освоєння культури у філософії туризму. Культура в процесі духовно-морального розвитку глобального суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково електронної конференції. 21 лютого 2019 р. Харків: ХНТУСГ, 2019. С. 37.

Там само. С. 38.

Гарбар Г. Філософія гостинності в українському просторі туризму. Релігія та соціум. 2013. № 3-4. С. 43.

Там само. С. 44.

Там само. С. 44-45.

Тронько П. Т. Історичне краєзнавство: крок у нове тисячоліття: Досвід, проблеми, перспективи: Монографія. Київ : Інститут історії України, 2000. 271 с.

Лютий Т. В. Вказ. праця. С. 25.

Там само. С. 26.

Бауман З. Плинні часи. Життя в добу непевності. Київ : «Критика», 2013. С. 45.

Там само. С. 47.

Лютий Т. В. Вказ. праця. С. 26.

Пазенок B.C., Федорченко В.К. Філософія туризму: Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2009. С 28-29.

Там само. С.39.

Там само. С.41.

Там само. С.47.

Там само. С.59.

Там само. С.60.

Воронкова Л.П. История туризма и гостеприимства: [учеб. пособ.] Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2004. 304 с.

Горський В. С. Подорож як феномен культури. Всеукраїнський круглий стіл «Філософія туризму». Київ, 2002. С.55.

Там само. С.15.

Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб.; за ред. проф. Ф.Д. Заставного. Київ: Знання, 2006. С. 39.

Січинський В. Чужинці про Україну. Київ: Довіра, 1992. С. 28.

Романуха О.М. Соціально-філософські аспекти розвитку туризму в Україні. Інтелект, особистість, цивілізація. 2016. Вип. 13. С. 85.

Пазенок В.С. Філософія туризму в системі філософського знання. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. 2010. Вип. 8. С. 15.

Там само. С. 16.

Там само. С. 18.

Там само. С. 22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ