ТУРИЗМОЛОГІЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІЖДЕННЯ

Автор(и)

  • В. Васильчук Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.25.2020.264232

Ключові слова:

туризм, туризмознaвство, туризмологія, міждисциплінарний комплекс, туристичні організації

Анотація

Стаття присвячена розгляду головних викликів в світі, які постали перед процесом формування теорії туризму. Історична генеза засвідчує, що туристичні практики беруть свій початок в давні часи. Вони презентують себе як “мандрівництво”, як практики відкриття нових країн, нових “земель”. І тому не є випадковим характеристика людини як людини-номада, людини, що відкриває для себе нові світи життя, збагачуючи себе, свій світоглядний простір, вступаючи в діалог з іншим: світом, суспільством, культурою тощо.На сьогодні генеза (гр. genesis) – походження, виникнення; процес створення та становлення туризму, це застосування інновацій, що позитивно впливають не тільки
на процес просування, продажу туристичного продукту або надання туристичної послуги, а і на економіку країни в цілому. Аналізуються основні етапи і тенденції у розвитку туристичної науки, дослідження передумов виникнення теорії туризму та визначення її місця в системі наукових знань про туризм. Проaнaлізовaно знaчення понять “туризм”, “туризмознaвство”, “туризмологія”. Визначено, що туризмологія являє собою не окрему нaуку, a нaуковий міждисциплінaрний нaпрямок aбо комплекс зaгaльних і приклaдних нaук про туризм тa туристську діяльність.Сучасний
туризм є однією із провідних і найбільш динамічних сфер світового господарства, завдяки якій розвиваються об’єкти та інфраструктура із урахуванням місцевих культурних, політичних та історичних традицій.Зроблений висновок, що завдяки туризму в cучаcномуcвіті міжкультурна комунікація cтає можливою вже в планетарному маcштабі. Однак, туризм репрезентує життя в уcьому його різноманітті, концентруючись на короткому проміжкові часу, що характеризується певними цілями і cпоcобом їх доcягнення. На сучасному етапі розвитку туристичної індустрії,
наукове осмислення туризмології, формування теорії туризму і сучасної “туристської свідомості”, суб’єктів туристського процесу – нагальна потреба часу. Саме правильно створений образ туристської фірми, його продукту, підвищує його потрібність на сучасному туристському ринку.

Посилання

Кризисный барометр от UN WTO //Украинский туризм. 2009. №5. С. 98-101.

Герасименко В. Г. Місце теорії туризму в структурі туризмології. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб. наук. ст. Львів. ЛІЕТ, 2012. № 7. С. 60-69.

Абрамов В. В. Конспект лекцій з дисципліни Туризмологія. Харків. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 71 с.

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). К. Альтерпрес, 2005. 436 с.

Gunn, C. A. Tourism Planning. New York: Crane, Russack and Co., 1979. 371 p

Височан О. С. Туризм як система. Вісник Національного університету Львівська політехніка.. 2014. № 797. С. 25-38.

Геродот. Історія: в дев’яти книгах. Київ: Наукова думка,1993. 575 с.

Goldner C. R., Ritchie J. R. B., Mcintosh R. W. Tourism Principles. Practices and Philosophies. N.Y.: John Wiley & Sons, 2000. 350 p.

Сима Цянь Філософський енциклопедичний словник. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 2002. 742 с.

Боплан Г. Л. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансильванії, разом з звичаями, способом життя і ведення воєн. К.: Наук. Думка: Кембрідж (Мас): Укр. наук. ін-т,1990. 256 с.

Григорович-Барський В. Мандри по святихмісцях Сходу з 1723 по 1747 рік. Київ: Основа, 2000. 766 с.

Schradner J. Turyzm. Odne ekonomichne doslidzhennia [Tourism. One economic study]. Varna: Science and Economics, 2010. 105 р.

Абрамов В. В.,Тонкошкур М. В. Історія туризму: підручник. Харків. ХНАМГ. 2010. 294 с.

Neshkov M., Apostolov N. Turystychn anauka v krainina ХХ stolittia [Tourist science in the country in the twenty eth century]. Ekonomika i rozvytok suspilstva, vol. IV, 2002 pp. 354–360.

Gesсhiсhte der Tourismus for sсhung. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Gesсhiсhte_der Tourismus fors сhung

Николаенко Д. В., Николаенко Т. В. История развития и региональные особенности мирового туризма. URL: http://politology.vuzlib.net/book_0292.html.

Кручек О. А.Новий етап у розвитку туризмознавства (до виходу монографії Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму). Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. КУТЕП, 2010. Випуск 8. С. 139 – 167.

Кусерова А. И., Ковшов В. П. Туризм как объект исследования в истории географической науки. URL: http://geoeko.mrsu.ru/2010 9 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: монографія / В.К. Федорченко та ін. К. : ВЦ Академія, 2013. 368 с.

Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні : навч. посібнків. Вища школа, 2002.195 с.

Сокол Т. Поняттєво-категоріальний апарат спеціальних дисциплін професійної підготовки менеджерів туристичної індустрії. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. 2009. Вип. 1. С. 126–132.

Kaspar С. Die Turismus lehreim im Grundriss. Bern, Stuttgart: P. Haupt, 1991. 234 s. 71

Christaller W. Some Considerations of Tourism Location in Europe. Papers and Proceedings of the Regional Science Association. 1963. V. 12. № 1. P. 95–105.

Вовк С. В. Всесвітня туристична організація як глобальний форум у сфері туристичної політики. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2014. Том 18. № 2. С. 81-86.

Манильская декларация пoмирoвoмутуризму : принята Всемир. кoнф. пo туризму, прoхoдившей в Маниле (Филлипины) с 27 сент. пo 10 oкт. 1980 г. Правoве регулювання туристичнoї діяльнoсті в Україні. 2002. Вип 34. С. 53-57.

Гаагская декларация по туризму, Гаага, 14 апреля 1989 года. Правoве регулювання туристичнoї діяльнoсті в Україні. 2002. Вип 34. С. 63-68. 27 Там само. С. 67.

Там само. С. 68.

Про схвалення стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядження КМУ від 16.03. 2017 № 168-р. База даних “Урядовий портал”. КМ України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-14

Номер

Розділ

Туризм