ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Автор(и)

  • О. Кучай Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.25.2020.264222

Ключові слова:

теорії міжнародної торгівлі, міжнародний туризм, ринок туристичних послуг, міжнародна економіка

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан світового ринку туристичних послуг та його місця у формуванні світового валового продукту. Висвітлено сучасні тенденції розвитку світового ринку послуг і визначено місце міжнародного туризму як пріоритетної сфери економіки багатьох країн, що забезпечує левову частку сукупного національного доходу держав, стає напрямом міжнародної спеціалізації, сприяє всебічному сталому економічному розвитку, соціальному залученню,
зростанню зайнятості та подоланню бідності, ефективному використанню ресурсів, охороні навколишнього середовища, розвитку міжкультурних комунікацій,збереженню миру та безпеки як важливих компонент суспільної взаємодії світовогомасштабу. Розглянуто та систематизовано теорії міжнародної торгівлі з позиції пропозиції та позиції попиту. Виявлено, що порівняльні переваги, які визначають напрями зовнішньої торгівлі виникають через експорт надлишкових факторів та імпорт дефіцитних факторів виробництва. Доведено, що всупереч теорії співвідношення факторів виробництва, не тільки відмінності, але й подібність між країнами може бути передумовою для торгівлі. Проаналізовано теорію подібності країн, яка стверджує, що, розробивши нову продукцію у відповідь на знайдену ринкову потребу на внутрішньому ринку, виробник потім звертається до ринків, котрі найподібніші до ринків його країни. Встановлено, що ця теорія пояснює міжнародну торгівлю переважно з боку попиту, а не пропозиції. Узагальнено, що теорії міжнародної торгівлі є основою при статистичному спостереженні торгівлі та дають змогу виявити ключові показники її вимірювання.

Посилання

Вдовічен А. А. Управління туристичним бізнесом: інноваційний підхід. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 2-4 травня 2018 р. Чернівці : ПВКФ “Технодрук”, 2018 . С. 314.

Бондаренко М. П. Теретичні засади розвитку індустрії туризму. Економічний часопис ХХІ. 2012. № 3-4. С.19. 3 Там само. С. 20.

Дзюбановська Н.В. Підхід до оцінювання міжнародної торгівлі із використанням канонічного кореляційного аналізу. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 1 (57). С. 195-196.

Степанов О. М. Світова торгівля, транспорт і тенденції розвитку портового господарства. Одеса: Астропринт, 2001. С. 65-66.

Там само. С. 68.

Рум’янцев А. П., Коваленко Ю. О. Міжнародна торгівля послугами. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. С. 45-46.

Єрохін С. А. Актуальні проблеми управління. Науковий економічний журнал. 2010. №3 (105). С. 100-101.

Кисельова О. М. Структурні особливості зовнішньоекономічної діяльності України. Економіка і прогнозування. 2012. № 4. С. 95-96.

Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. New York, 1977. P. 354–355.

Ricardo D. The Principles of Political Economy and Taxation. London : J. M. Dent and Sons, 1948.

Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування Київ : Центр навч. літ-ри, 2003. С. 116.

Там само. С. 98.

Там само. С. 102-103.

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). Київ: “Альтапрес”, 2003. С. 215-216.

Артеменко В. Б., Списак В. Т.Оцінкаможливостей участіУкраїни уміжнародному туризмі. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Вип. 26. 2007. С.9-10.

Олефір А. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах динамізації конкурентного середовища. Міжнародна економічна політика. 2008. №. 8-9. С. 171-172.

Ван Пен. Теоретичні аспекти дослідження умов міжнародних торговельних відносин. Культура народов Причерноморья. 2007. № 99. С. 24.

Там само. С. 25.

Бураківський І. В. Міжнароднаторгівлятаекономічнийрозвитоккраїнзперехідною економікою: Теоретико-методологічний аналіз механізму взаємозв’язку. Київ: Києво-Могилянська Академия, 1998. С. 111.

Там само. С. 112.

Олефір В. Більше послуг, хороших і різних. Зовнішньоекономічна діяльність. 2004. №2. С. 86.

Заблоцька Р. О. Світовий ринок послуг. Київ.: Знання України, 2004. С. 116-117.

Козловський Є. Електронна комерція в туризмі: практика, проблеми, перспективи. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм : наук. зб. Вип. 1. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. С. 97.

Там само. С. 101.

Там само. С. 101-102.

Там само. С. 102-103.

Козловський Є.В., Ткаченко Є.В. Проблеми правового регулювання електронної комерції на туристичному ринку. Інвестиції: практика та досвід. № 7. С. 102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-14

Номер

Розділ

Економіка