Вип. 18 – 2013 р. Тематичний збірник «Духовний імператив в оновленні і розвитку сучасної цивілізації».

Титулка збірника

ЗМІСТ

ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Бондарчук І.А. Проблема гуманітарності живого слова філософії (з досвіду спостереження за образами викладання філософії у вузах)

РЕЦЕПЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАКТИК У СУЧАСНИХ ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ : ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ ДИСКУРС
Воробйова О.П. РІЧ як антиконцепт у творах художнього модернізму: лінгвофілософські аспекти естетики негативності
Марутовська О.О. Філософія – художня література – маркетинг у площині сучасної духовності
Комісар Л.П. Гуманістична традиція у палімпсестах дігімодернізму: респонсивність чи симуляція?

ДУХОВНІСТЬ ХХІ СТ.: ПРОЕКТИ САМОРОЗБУДОВИ ОСОБИСТОСТІ
Діденко Г.М. Проблема “цивілізованого безкультур’я” в сучасному суспільстві
Троицкий С.А. Духовные основания социального существования в системе взаимоотношений индивидов
Поломошнов Б.Є. Семантика терміну “дух”
Заєць С.М. Пошук смислів у сучасній цивілізації

До 140-річчя з дня народження М.О. Бердяева
Панищев А.Л. Человек и мир: проблема онтологической чужеродности человека естественной природе в учении Н.А. Бердяева

КУЛЬТУРА І РЕЛІГІЯ : ДІАЛЕКТИКА СМИСЛІВ (Схід – Захід)
Беля В.В. Проблема культурної традиції і методологічні засади модернізації китайського соціуму
Малюта К.О. Синкретичний характер вчення про Бога у філософії ісмаїлізму
Голець О.Я. Проблема добра і зла в духовній традиції Китаю

ЕТИКА – ЛЮДИНА – СВІТ : ТИПОЛОГІЗАЦІЯ І АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ
Киселиця С.В. Знання і віра в контексті морального вибору індивіду
Стукало О.О. До питання про трансформацію суб’єкта моральної регуляції за доби глобалізації
Овчаренко К.Ф. Моральний горизонт релігійної свідомості

МЕТОДОЛОГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ДУХОВНОСТІ
Дуйкін В.Р. “Консервативи” в ціннісно-смисловому універсумі життєвого світу людини
Чехун Н.В. Лінгвістична освіта як “запрошення до розмови”
Рибка Н.М. Протиріччя творчого та стереотипного у сучасній науковій діяльності

АНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС : ДОСВІД РЕІНТЕРПРЕТАЦІЇ КЛАСИЧНИХ ПРОБЛЕМ
Навроцький В.В. Твердження, переконання і аргументація
Суходуб Т. Д. ХХ століття: дискурс осмислення філософії
Солодка О.О. Про “цінності”, “вартості” та “значущості”, або як складнощі перекладу позначають “дифузію смислової насиченості” понять
Mykhailova I.I. Florentine Neoplatonism between Humanism and Philosophy: Variety of Interpretations

НЕРОЗВ’ЯЗАНІ ПИТАННЯ “КРИЗОВОЇ СВІДОМОСТІ”
(з книжкової полиці)
Бондарчук І.А. Соціокультурний зміст феномена негативного